Page 36 - The Emphatic Triglot

Basic HTML Version

1254
John the Baptist Preaching Preparing the Way
Jesus Baptized - Theophany
27
A.D.
3.
1
En de tais hémeres ekeinais
paraginetai Iòannès ho baptistès
kéryson en tè herèmò tès
Ioudaias.
2
Kai legon metanoite
èngike gar hè basileia tòn uranòn.
3
Houtos gar estin ho rètheis hypo
Hèsaiou tou prophètou legodos
phonè voodos en tè herèmò,
etoimasate tèn hodon Kyriou
ephthias poieite tas trivous
autou.
4
Autos de ho Iòannès
eiche to endyma autou apo trichòn
kamèlou kai zonèn dermatinèn
perè tèn osphèn autou, hè de trofè
autou èn akrides kai meli agrion.
5
Tote exeporeveto pros auton
Hierosolima kai pasa hè Ioudaia
kai pasa hè perichòros tou
Iordanou,
6
kai ebaptizodo
en tò Iordanè hypo autou
exomologoumenoi tas amartias
autòn.
7
Idòn de pollous tòn
Pharisaiòn kai Saddoukaiòn
erchomenous epi to baptisma
autou eipen autois;
gennèmata echidnòn, tis hype-
deixen hymin phygein apo tès
melousès orgès?
8
poièsate oun
karpon axion tès metanoias,
9
kai mè doxète legein en eautois,
patera echomen ton Avraam; legò
gar hymin hoti dynatai ho Theos
ek tòn lithòn toutòn egeire tekna
tò Avraam
.
10
Edè de kai è axinè
pros tèn rizan tòn dendròn keitai;
pan oun dendron mè poioun
karpon kalon ekkoptetai kai eis pyr
valletai.
11
Egò men baptizò hymas
en hydati eis metanoian; ho de
opisò mou erchomenos ishyroteros
mou estin, ou ouk eimi hikanos ta
hipodèmata vastasai; autos hymas
baptisi en Pnevmati Hagio kai pyri.
12
Ou to ptyon en tè cheiri autou
kai diakathariei tèn alòna autou,
kai synaxei ton siton autou eis tèn
apothèkèn to de achyron katakausi
pyri asvestò.
13
Tote paraginetai ho Ièsous apo
tès Galileas epi ton Iordanèn pros
ton Iòannèn tou vaptisthinai hypo
autou.
14
Ho de Iòannès diekòlyen
auton legon; egò chrian ehcò hypo
sou baptisthinai, kai esy erhè pros
me?
15
apokritheis de ho Ièsous
eipe pros auton; aphes arti; outo
gar prepon estin hèmin plèròsai
pasan dikaiosynèn. Tote aphièsin
auton;
16
kai baptistheis ho Ièsous
anevè euthis apo tou hydatos; ke
idou aneòchthèsan autò oi uranoi,
kai eide to Pneuma tou Theou
katavainon hòsei peristeran kai
erchomenon ep’ auton;
17
kai idou
phònè ek ton uranon legousa;
houtos estin ho hyios mou ho
agapètos en hò
eudokèsa.
1
Μark 1:
4,15, Luke
3:2,3,
John 1:28
2
J.Ν.14:10
3
Dan.2:44
Ch. 4:17,
10:7
4
Is.
40:3,Mark
1:3, Luke
3:4, John
1:23
5
Luke
1:76
6
Μark
1:6
7
2 Ki.
1:8, Ζech.
13:4
8
Lev.
11:22
9
1Sa.
14:25,26
10
Μark
1:5-
11
Acts
19: 4,18
12
Ch. 12:
34,23:33,
Luke3:7-9
13
Ro. 5:9,
1 The.1:10
14
John 8:
33,39, Acts
13:26, Ro.
4:1,11,16
15
Ch.7:19,
Luke 13:7,
John 15:6
16
Μark1:8
Luke 3:16,
John 1:15,
26,33,Acts
1:5, 11:16,
19:4
17
Is.
4:4, 44:3,
Jer. 51:33,
Μal. 3:2,
Acts 2:3,4
1Cο. 12:13
18
Μal. 3:3
19
Μal. 4:1
Ch. 13:30
20
Μark1:9
Luke 3:21
21
Ch. 2:22
22
Μark
1:10
23
Is. 11:2
42:1, Luke
3:22, John
1:32,33
24
John 12:
28
25
Ps. 2:7
Is.42:1,Ch
12:18,17:5
Μark 1:11
Luke 9:35
Εph. 1:6,
Col.1:13,
2 Pe. 1:17
3.
1
In those days came
1
John the Baptist, preaching
2
in the
wilderness of Judaea,
2
And saying, Repent you:
3
for the kingdom
of heaven is at hand.
3
For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying,
4
The voice of one crying in the wilderness,
5
Prepare you the way of the Lord, make his paths straight.
4
6
And the same John
7
had his raiment of camel’s hair, and a leather
girdle about his loins; and his meat was
8
locusts and
9
wild honey.
5
10
Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region
round about Jordan,
6
And
11
were baptized of him in Jordan, confessing
their sins.
7
But when he saw many of the Pharisees and Sadducees
come to his baptism, he said to them,
12
O generation of vipers, who has
warned you to flee
13
from the wrath to come?
8
Bring forth therefore fruits meet for repentance:
9
And think not to say within yourselves,
14
We have Abraham to our
father: for I say to you, that God is able of these stones to raise up children
to Abraham.
10
And now also the ax is laid to the root of the trees: therefore
15
every tree which brings not forth good fruit is hewn down, and cast into
the fire.
11
16
I indeed baptize you with water to repentance. but he that
comes after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear:
17
he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire:
12
18
Whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor,
and gather his wheat into the garner;
but he will burn up
19
the chaff with unquenchable fire.
13
20
Then comes Jesus
21
from Galilee to Jordan to John, to be
baptized of him.
14
But John forbade him, saying, I have need to be
baptized of you, and come you to me?
15
And Jesus answering said to
him, Suffer it to be so now: for thus it becomes us to fulfill all
righteousness. Then he suffered him.
16
22
And Jesus, when he was
baptized, went up straightway out of the water: and, see, the heavens
were opened to him, and he saw
23
the Spirit of God descending like a
dove, and lighting on him:
17
24
And see a voice from heaven, saying,
25
This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
En hémeres
*1
Iòannès baptistès kéryson
*2
en
herèmò
*3
Ioudaias. legon
*4
metanoite
*5
vasileia
*6
uranòn
*7
rètheiso
*8
Hèsaiou prophètou legodos
*4
phonè
*9
en herèmò
*3
hodon
*10
Kyriou
*11
poieite
*12
Iòannès endyma
*13
camèlou trichòn
*14
dermatinèn
*15
zonèn
*16
osphèn
*17
trophè
*18
agrion
*19
meli
*20
Hierosolima -pasa
*21
Ioudaia pasa
*21
perichòros
*22
Iordanou, ebaptizodo en Iordanè
hamartias
*23
pollous
*24
Pharisaiòn Saddoukaiòn
baptisma gennèmata
*25
echidnòn
*26
poièsate
*12
carpon
*27
axion
*28
metanoias
*5
legein
*4
Avraam
patera
*29
legò
*4
Theos
*30
lithòn
*31
egeire
*32
tekna
*33
Avraam
axinè dendròn
*34
pan
*35
dendron
*34
kalon
*36
carpon
*27
pyr
*37
baptizò hydati
*38
metanoian
*5
baptisi - en - Hagio
*39
Pnevmati
*40
pyri
*37
en cheiri
*41
diakathariei
*42
synaxei
*43
siton
*44
apothèkèn
*45
asvestò
*46
pyr
*37
Ièsous Galileas Iordanèn Iòannèn
baptisthinai Iòannès legon
*47
egò
*48
baptisthinai, Ièsous apocritheis
*49
aphes
*50
plèròsai
*51
pasan
*21
aphièsin
*50
Ièsous
baptistheis anevè
*52
hydatos;
*39
uranoi
*7
Pnevma
*41
Theou
*31
katavainon
*53
peristeran
*54
phònè
*9
uranon
*7
legousa
*4
agapètos
*55
eudokèsa
24
Poly
nesia
, poly
hedron
, poly
logy
25
gen, gene, genic
26
echidna
27
carpus, carpo
phore
, carpo
phagus
28
axio
logy
, axio
logical
29
patronym, pa-
tro
logy
30
theo
logy
, theo
cracy
31
lithic, litho
typy
, litho
tripsy
32
egersis, egersi
meter
, egert
ic
33
tekno
nymy
34
dendric, dendro
chronology
, dendro
l-
ogy
35
pandect, pand
emia
, pan
demonium
36
kalon, kalo
logy
37
pyr
etic
, pyr
exia
, pyr
ogen
, pyro
graphy
, pyr
osis
38
hydatic, hydr
aulic
, hydro
plane
,
hydro
electric
39
hagio
logy
, hagio
grapha
40
pneuma
tic,
pneuma
tology
41
chir
athritis,
chiro
graphy,
cheir
oplasty
42
cathar
sis,
cathar
tic,
katharo
meter
43
synaxis
44
sito
therapy
, sito
logy
, sito
phobia
45
apothecary
46
asbestos, asbestus
47
logo
mania
, logo
therapy
, logo
rrhea
48
ego
ism,
ego
centric
49
apocrisiary
50
aphesis, aphetic, aphetic
ally
51
plerosis
52
anabasis, anabatic
53
katabasis
54
perister
ite
, perister
onic
55
agape-love
1
hemero
bious
=
he who lives only one day
2
kerygma, kerugma, kerygmatic
3
hermit, hermitage
4
lalia, lalo
gnosis
, lall
ing
5
metanoia=repentance,
change+noo=mind
6
basil, basilica, basilisk
7
uranian, uranic, urano
graphy
8
rhema, rhema
tic
9
phonetic,
tele
phone
10
odo
meter
, hodo
mania
,
hodo
phobia
11
Kyrie
eleison
12
poietic
13
endysis, endymato
logia
14
trichoid, tricology, trichoma
15
dermato
logy
, derma
titis
, dermo
graphia
16
zone, zona, zonal
17
osphy
algia=pain
, osphytis,
osphyo
melitis
18
trophic, tropho
logy
, tropho
therapy
19
agrius, agrio
logy
20
melic, meli
phagous
21
pasi
graphy
, pasi
mology
22
peri
cardium
+ choro
metry
, chore
piscopus
23
hamartio
logy
, hamar
toma
MAT. 3:
1-17