Page 37 - The Emphatic Triglot

Basic HTML Version

1255
* A
s it is well known, today’s calendar is based on the calculations of the monk and astronomer Dionysious the Short of the 6
th
cent. who used
the data of that era. He based his calculation of Christ’s birth on the fact that Rome was established at BC 754 instead of the year 747 accepted today.
This means that the birth of Christ took place at 5 BC, fully in accordance with the proved historical event of the death of Herod at 4 BC
4.
1
Tote ho Ièsous anèhthè eis
tèn erèmon hypo tou Pneu-matos
peirasthènai hypo tou diavolou,
2
kai nèsteusas hèmeras tesarakoda
kai nyhtas tesarakoda hysteron
epeinase.
3
kai proselthòn autò
ho peirazon eipen; ei hyios ei tou
Theou, eipe hina oi lithoi houtoi
artoi genòntai;
4
Ho de apokritheis
eipe; gegraptai,
ouk ep’ artò
monò zèsetai anthròpos, alla epi
panti rhèmati ekporevomenò
dia stomatos Theou.
5
Tote
paralambanei auton ho diabolos
eis tèn hagian polin, ke histisin
auton epi to pterygion tou hierou
6
kai legei autò;ei hyios ei tou Theou,
vale seafton katò; gegraptai gar
oti
tois angelois autou enteleitai peri
sou, kai epi cheiròn arousi se,
mèpote proskopsès pros li-thon
ton podan sou
.
7
Efè autò o Ièsous;
palin gegraptai,
ouk ekpeiraseis
Kyrion ton Theon sou.
8
Palin
paralamvanei auton o diabolos eis
oros hypsèlon lian, kai deiknysin
autò pasas tas basileias tou cosmou
kai tèn doxan autòn
9
kai legei autò;
tauta panta soi dòsò, ean pesòn
proskynèseis moi.
10
Tote legei auto o
Iesous; hypage hopisò mou, satana;
gegraptai gar,
Kyrion ton Theon
sou proskynèseis, kai autò monò
latreuseis.
11
Tote afièsin auton o
diabolos, kai idou angeloi prosèlthon
ke dièconoun autò.
12
Acousas de
o Ièsous oti Iòannès paredothè,
anechòrèsen eis tèn Galilaian,
13
kai katalipòn tèn Nazaret elthòn
katòkèsen eis Kapernaoum tèn
parathalassian en horiois Zavoulòn
kai Nefthaleim,
14
hina plèrothè to
rèthen dia Hèsaiou tou prophètou
legontos;
15
gè Zavoulòn kai gè
Nephthaleim, hodon thalassès,
peran tou Iordanou, Galilaia tòn
ethnòn,
16
o laos o
kathèmenos en skotei eide phòs
mega kai tois kathèmenois en
chòra kai skia thanatou phòs
aneteilen autois.
17
Apo tote èrxato
o Iesous kèryssein kai legein;
metanoeite; èngike gar è basileia
tòn uranòn.
18
Peripatòn de para
tèn thalas-san tès Galilaias eide
dyo ader-fous,Simòna ton legomeno
Petron kai Andrean ton adelfon
autou, vallodas amfivlèstron eis tèn
thalassan; èsan gar halieis;
1
Μark 1:
12, Luke
4:1, etc.
2
1 Ki. 18:
22,Ez.3:14
8:3, 11:1,
24,40:2,
43:5,
Acts 8:39
3
Deu. 8:3
4
Νeh. 11:1
18, Is.48:2
52:1, Ch.
27:53
Re. 11:2
5
Ps.
91:11,12
6
Deu. 6:16
7
Deu. 6:13,
10:20, J.Ν.
24:14,
1 Sa. 7:3
8
Heb. 1:14
9
Μark 1:14
Luke 3:20
4:14,31
John 4:43
10
Ps.72:10
Is. 60:6
11
Ch. 1:20
12
Hos.
11:1
13
Jer. 31:15
14
Μark
1:16-18
Luke 5:2
15
John
1:42
27
A
.D.
*
The Three Temptations of Christ in the Desert
John Arrested- Jesus Began His Ministry- First Disciples Called
4.
1
Then was
1
Jesus led up
2
of the Spirit into the wilderness to
be tempted of the devil.
2
And when he had fasted forty days and forty
nights, he was afterward an hungered.
3
And when the tempter came to him, he said, If you be the Son of
God, command that these stones be made bread.
4
But he answered and said, It is written,
3
Man shall not live by
bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God.
5
Then the devil takes him up
4
into the holy city, and sets him on
a pinnacle of the temple,
6
And said to him, If you be the Son of God,
cast yourself down: for it is written,
5
He shall give his angels charge
concerning you: and in their hands they shall bear you up, lest at any
time you dash your foot against a stone.
7
Jesus said to him, It is written again,
6
You shall not tempt the
Lord your God.
8
Again, the devil takes him up into an exceeding
high mountain, and shows him all the kingdoms of the world, and the
glory of them;
9
And said to him, All these things will I give you, if
you will fall down and worship me.
10
Then said Jesus to him, Get
you hence, Satan: for it is written,
7
You shall worship the Lord your
God, and him only shall you serve.
11
Then the devil leaves him,
and, behold,
8
angels came and ministered to him.
12
9
Now when Jesus had heard that John was cast into prison,
he departed into Galilee;
13
And leaving Nazareth, he came and
dwelled in Capernaum, which is on the sea coast, in the borders of
Zabulon and Nephthalim:
14
That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the
prophet,saying,
15
10
The land of Zabulon, and the land of Neph-
thalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles;
16
11
The people which sat in darkness saw great light; and to them
which sat in the region and shadow of death light is sprung up.
17
12
From that time Jesus began to preach, and to say,
13
Repent:
for the kingdom of heaven is at hand.
18
14
And Jesus, walking by the
sea of Galilee, saw two brothers,
15
Simon called Peter, and Andrew his
brother, casting a net into the sea: for they were fishers.
Ièsous Pneumatos
*1
erèmon
*2
peirasthènai
*3
diavolou, nèsteusas
*4
tessarakoda
*5
hèmeras
*6
nyctas
*7
epeinase
*8
peirazon
*3
eipe
*10
Theou
*9
eipe
*10
lithoi
*11
apocritheis
*12
eipe;
*10
gegraptai,
*13
anthròpos
*14
zèsetai
*15
mòno
*16
panti
*17
rhèmati
*18
stomatos
*19
Theou
*9
diavolos hagian
*20
polin
*21
pterygion
*22
hierou
*23
legei
*24
Theou
*9
gegraptai
*13
angelois
epi
*25
cheiròn
*26
podan
*27
lithon
*11
Ièsous gegraptai
*13
palin
*28
ekpeiraseis
*3
Kyrion
*29
Theon
*9
Palin
*28
diavolos
hypsèlon
*30
oros
*31
pasas
*32
basileias
*33
cosmou
*34
doxan
*35
legei
*24
panta
*17
legei
*24
Iisous;
satana gegraptai
*13
Kyrion
*29
Theon
*9
mòno
*16
latreuseis
#
diavolos afièsin
*37
angeloi dièconoun
*38
Ièsous acousas
*39
anechòrèsen
*40
Galilaian, Nazaret
Capernaoum parathalassian
*41
en
Zaboulòn Nephthaleim,
plèrothè
*42
rèthen
*18
Hèsaiou
prophètou legontos;
*24
*43
Zaboulòn gè
*43
Nephthaleim
hodon
*44
thalassès
*41
Iordanou, Galilaia ethnòn
*45
laos
*46
en mega
*47
phòs
*48
en chòra
*49
skia
*50
thanatou
*51
phòs
*48
Iisous kèryssein
*52
legein
*24
metanoeite
*53
basileia
*33
uranòn
*54
Peripatòn
#
thalassan
*41
Galilaias dyo
*55
adelphous
*56
Simòna legomeno
*24
Petron Andrean
adelphon
*56
amphiblèstron
*57
thalassan
*41
halieis
*58
1
pneuma
tic,
pneuma
tology
2
hermit,hermi
tage
3
peirastic
4
nesteia
5
tessara,tesserae,tessaro
glot
6
hemero
bious=he who lives only one day
7
nyct
uria
,nyct
alops
, nycto
phobia
8
peino-therapy
9
theo
logy
, theo
cracy
10
the word “eipa” is the past of “lego”
11
lithic, litho
typy
, litho
tripsy
12
apocrisiary
13
graphic, grapho
logy
14
anthropo
centric
, anthropo
logy
15
zoetic
16
mono
gamy
,mono
mania
,mono
poly
, mono
theism
17
pand
ect
, pan-
d
emia
, pande
monium
18
rhema, rhematic
19
stoma,stama
titis
20
hagio
logy
, hagio
grapha
21
polis,police,
metro
polis
22
ptero
dactyl,
ptero
logy
23
hieratic,
hiero
glyph
,hiera
rch
24
logo
mania
, logo
therapy
, logor
rhea
25
epi=
based upon
,epi
gram
, epi
graph
26
chir
athritis
,chiro
graphy
,cheiro
plasty
27
pod,pod
agra
,
pod
athritis
,pod
algia
28
palim
psest
, palin
drom
, palin
genesis
, palin
ode
29
Kyrie
eleison
30
hypso
meter
/metric, hypso
phobia
31
oro
geny
, oro
graphy
,
oro
phyte
32
pasi
graphy
, pasi
mology
33
basil, basil
ica
, basil
isk
34
cosmo
logy
, cosmo
naut
, cosmo
politan
35
doxo
logy
36
opistho
graph
, opistho
poreia
37
aphesis, aphetic, aphetic
ally
38
diacon, diacon
al
, diacon
ate
39
acoustic, acousma
40
anachoret, anachor
ism
41
para+thalassa=thalassian, thalas-
so
cracy
, thalasso
therapia
42
pleroma - plerosis
43
geo
graphy
, geo
logy
, geo
metry
44
odo
meter
, hodo
mania
, hodo
phobia
45
ethnos, ethno
logy
, ethnic
46
Laodicea=
people’s judge
47
megalo
polis
, megalo
mania
48
phos
phorus
, photo
graph
, photo
lysis
49
choro
metry,
chor
episcopus
50
skia
gram
, skia
gra-
phy
, skia
meter
, skia
therapy
51
thanatos, thanato
psy
, thanato
phobia
52
kerygma, kerugma, kerygmatic
53
metanoia=repentance,change+noo=mind
54
uranian, uranic, urano
graphy
55
dio
thelism
, dio
rchism
, dio
tic,
dyo
physite
56
adelpho
gamy
,
phil
adephian
57
amphiblestrodes (
eye net
)
58
halieutic
MAT. 4:
1-18