Page 42 - The Emphatic Triglot

Basic HTML Version

1260
The Proper Way to Fast,
cont.
-The Eye: the Lamp of the Body -Do not Worry
You Cannot Serve God and Riches - Seek First the Kingdom of God
17
Sy de nèsteuòn aleipsai sou
tèn cephalèn kai to prosòpo sou
nipsai,
18
hopòs mè phanès tois
anthròpois nèsteuòn, alla tò patri
sou tò en tò cryptò kai ho patèr sou
ho vlepòn en tò cryptò apodòsei soi
en tò phanerò.
19
Mè thèsaurizete
hymin thèsaurous epi tès gès, hopou
sès kai vròsis aphanizei, kai hopou
kleptai dioryssousin kai kleptousi;
20
thèsaurizete hymin thèsaurous
en ouranò, hopou oute sès oute
vròsis aphanizei, kai hopou kleptai
ou dioryssousin oude kleptousin
;
21
hopou gar estin ho thèsauros
hymòn, ekei estai kai hè kardia
hymòn.
22
Ho lychnos tou sòmatos
estin ho ophthalmos; ean oun ho
ophthalmos sou aplous è holon to
sòma sou phòteinon estai;
23
ean
de ho ophthalmos sou ponèros è
holo to sòma sou skoteinon estai.
ei oun to phòs to en soi skotos esti,
to skotos poson?
24
Oudis dynatai
dysi kyriois doulevein; è gar ton ena
misèsei kai ton heteron agapèsei,
è henos anthexetai kai tou heterou
katafronèsei. Ou dynasthe Theò
doulevein kai mamòna.
25
Dia touto
legò hymin, mè merimnate tè psychè
hymòn ti phagète kai ti piète, mède
tò sòmati hymòn ti endysèsthe;
ouchi hè psychè pleion esti tès
trofès kai to sòma tou endymatos?
26
emblepsate eis ta peteina tou uranou
oti ou speirousin oude therizousin
oude synagousin eis apothèkas,
kai ho patèr hymòn ho uranios
trephei auta; ouch hymeis mal-lon
diapherete autòn?
27
tis de ex hymòn
merimnòn dynate prostheinai epi
tèn hèlikian autou pèchèn ena?
28
kai peri endymatos ti merimnate?
Katamathete ta krina tou agrou
pòs aphxanei; ou kopia oude nèthei
29
legò de hymin oti oude Solomòn
en pasè tè doxè autou periebaleto
hòs hen touton
.
30
Ei de ton chorton
tou agrou, sèmeron onta kai aurion
eis klivanon ballomenon, ho Theos
houtos amphiennysin, ou pollò
mallon hymas, oligopistoi?
31
mè oun
merimnèsite legontes, ti phagomen
è ti piòmen è ti peri-balòmetha?
32
panta gar tauta ta ethnè epizètei;
oide gar ho patèr hymòn ho ouranios
hoti chrèzete toutòn apantòn
.
33
Zèteite de proton tèn basileian tou
Theou kai tèn dikaiosynèn autou, kai
tauta panta prostethèsetai hymin.
34
Mè oun merimnèsète eis tèn aurion;
hè gar aurion merimnèsei ta heautès;
arketon tè hèmera hè kakia autès.
17
Ruth 3:3
Dan. 10:3
18
Prov. 23:4
1 Τi. 6:17,
Heb. 13:5,
James 5:1
19
Ch. 19:21
Luke 12:
33,34,18:22
1 Ti. 6:19
1 Pe. 1:4
20
Luke
11:34,36
21
Luke
16:13
22
Gal. 1:
10,1 Τi. 6:
17,James
4:4,1 John
2:15
23
Ps.
55:22,
Luke 12:
22,23,Phil.
4:6, 1 Pe.
5:7
24
Job
38:41, Ps.
147:9,
Luke 12:
24, etc.
25
1 Ki.
3:13, Ps.
37:15,
Μark 10:
30, Luke
12:31,
1 Τi. 4:8
17
But you, when you fast,
17
anoint your head, and wash your face;
18
That you appear not to men to fast, but to your Father which is in
secret: and your Father, which sees in secret, shall reward you openly.
19
18
Lay not up for yourselves treasures on earth, where moth and
rust does corrupt, and where thieves break through and steal:
20
19
But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither
moth nor rust does corrupt, and where thieves do not break through
nor steal:
21
For where your treasure is, there will your heart be also.
22
20
The light of the body is the eye: if therefore your eye be single,
your whole body shall be full of light.
23
But if your eye be evil, your whole body shall be full of
darkness. If therefore the light that is in you be darkness, how great is
that darkness!
24
21
No man can serve two masters: for either he will
hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and
despise the other.
22
You cannot serve God and mammon.
25
Therefore I say to you,
23
Take no thought for your life, what
you shall eat, or what you shall drink; nor yet for your body, what
you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than
raiment?
26
24
Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do
they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feeds them.
Are you not much better than they?
27
Which of you by taking thought can add one cubit to his stature?
28
And why take you thought for raiment? Consider the lilies of the
field, how they grow; they toil not, neither do they spin:
29
And yet I say to you, That even Solomon in all his glory was not
arrayed like one of these.
30
Why, if God so clothe the grass of the
field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not
much more clothe you, O you of little faith?
31
Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or,
What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?
32
(For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly
Father knows that you have need of all these things.
33
But
25
seek you first the kingdom of God, and his righteousness;
and all these things shall be added to you.
34
Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall
take thought for the things of itself.
Sufficient to the day is the evil thereof.
aleipsai/aleiptic
#
cephalèn
*1
prosòpo
*2
phanès
*3
anthròpois
*4
patri
*5
en
cryptò
*6
patèr
*5
en cryptò
*6
phanerò
*3
thèsaurous
#
gès
*7
aphanizei
#
kleptai
*8
kleptousi
*8
thèsaurous
#
en uranò
*9
aphanizei
#
kleptai
*8
kleptousin
*8
thèsauros
#
cardia
*10
sòmatos
*11
ophthalmos
*12
ophthalmos
*12
(not good/NKJV) holon
*13
sòma
*11
phòteinon
*14
ophthalmos
*12
ponèros# holo
*13
sòma
*11
scoteinon
*15
phòs
*14
en scotos
*15
scotos
*15
dynatai
*16
dysi
*17
kyriois
*18
misèsei
*19
agapèsei
*20
heteron
*21
heteron
*21
dynasthe
*16
Theò
*22
mamòna.
legò
*23
psychè
*24
phagète
*25
sòmati
*11
endysèsthe
*26
psychè
*24
pleion
*27
trophès
*28
sòma
*11
endymatos?
*26
uranou
*9
synagousin
#
apothècas
#
uranios
*9
patèr
*5
trephei
*28
prostheinai
#
endymatos
*26
crina(um)
#
agrou
*29
legò
*23
Solomòn en pasè
*30
doxè(
doxology
)
#
periebaleto(periblem)
#
Theos
*22
agrou
*29
pollo
*31
oligo
*32
+pistoi( faith)
legontes
*23
phagomen
*25
peribalòmetha(periblem)
#
panta
*33
ethnè
*34
uranios
*9
patèr
*5
zèteite(zetetic)
#
proton
#
basileian
#
Theou
*22
panta
*33
kakia(kako)
#
30
A.D.
1
cephal
algia
, cephal
oma
, cephalo
pod
2
prosop
ic
, prosopo
graphy
, prosopo
pagous
3
phaner
osis
, phaner
ogam
4
anthropo
centric
, anthropo
logy
5
patro
nym
, patro
logy
6
crypt, crypto
gram
, crypto
graph
7
geo
graphy
, geo
logy
, geo
mentry
8
klepht, klepto
mania
, klepto
phobia
9
uranian, uranic,
urano
graphy
10
cardia, cardio
logy,
cardio
graph
11
soma, soma
totype
, soma
tophychological
12
ophthalmo
logy
, ophthalmia, ophthalm
iater
13
holism,
holistic, holo
caust
, holo
graph
14
phos
phorus
, photo
graph
, photo
lysis
15
scotia, scoto
dinia
, scoto
phobia
, scotopia
16
dynam
ism
, dynam
ization
17
di(
y
)
othelism, dio
rchism
, diotic, dyo
physite
18
Kyrie
eleison
19
mis
anthrope
, miso
gyn
, mis
andry
20
agape-
love
21
hetero
chromia
, hetero
doxy
, hetero
mor-
phic
22
theo
logy
, theo
cracy
23
logo
mania
, logo
therapy
, logor
rhea
24
psych
iatry
, psycho
logy
, psycho
pathy
25
phago, phago
mania
,
oiso
phagos
26
endysis,
endyma
tologia
27
pleio, pleo, pleiotaxy
28
trophic, tropho
logy
, tropho
therapy
29
agrius, agrio
logy
, agro
nomy
30
pasi
graphy
, pasi
mology
31
poly
clinic
,
poly
gamy
, poly
glot
, poly
gon
, Poly
nesia
32
olig
archy
, oligo
poly
, oligo
psychia
33
pandect, pand
emia
, pande
monium
34
ethnos, ethno
logy,
ethnic
MAT. 6:
17-34